Daily Archive: December 24, 2017

Bài giảng Lễ Chúa Giáng Sinh Lễ Đêm năm B – Lễ Ban Ngày năm A/B/C.

Video bài giảng Lễ Đêm – Năm B. Tin Mừng:  Lc 2,1-14 Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri-a. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Bê-lem, miền Giu-đê, là thành vua Đa-vít, vì ông thuộc về...