Monthly Archive: December 2017

LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI.

Video LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI, NĂM A, B &C Sách Dân Số 6.22-27; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Giáo Đoàn Galata 4.4-7 và Phúc Âm Thánh Luca 2.16-21          Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca        Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất năm B.

Video Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi...

Bài giảng Lễ Chúa Giáng Sinh Lễ Đêm năm B – Lễ Ban Ngày năm A/B/C.

Video bài giảng Lễ Đêm – Năm B. Tin Mừng:  Lc 2,1-14 Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri-a. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Bê-lem, miền Giu-đê, là thành vua Đa-vít, vì ông thuộc về...

Bài giảng Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng năm B.

Video Tin Mừng:  Lc 1,26-38 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai… Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời...

Ý LỄ và TẠ ƠN THÁNG 12/2017.

Ý Lễ Hội Ái mộ TBD xin lễ cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Tiêu mới qua đời tại VN. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn Têresa mới qua đời tại Quensland. Gia đình họ Nguyễn Ottoway xin lễ cầu cho hai linh hồn Anna và Maria. Bà Lý xin lễ cầu bình an cho gia đình  tạ ơn ba Đấng. Một gia đình xin lễ cầu cho linh hồn tiên nhân. Tạ ơn Hội ái mộ TBD xin tạ ơn cho gia đình AC Võ Nuôi mới phẫu thuật đầu được bình an.

Bài giảng Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng năm B.

Video CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 61.1-2;10-11; Thư Thứ I Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Tessalonica 5.16-24 và Phúc Âm Thánh Gioan 1.6-8, 19-28 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng,  nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng… Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư...