Video Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 05.11.2017: QUYỀN BÍNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ.

You may also like...