Daily Archive: August 5, 2017

0

Bài giảng Chúa Nhật XVIII thường niên năm A.

Video Thấy dân chúng, Chúa xót thương Bệnh tật chữa lành, muôn phương tìm đến Chúa giảng, muôn lòng mộ mến. Quên nơi hoang địa, chiều đến phải về. Phương cách êm thắm mọi bề Là cho giải tán đi về lo thân Chúa rằng: Hãy cho họ ăn Thưa Thầy: hai cá, bánh năm! THẤM GÌ! Ngước mắt chúc tụng, thầm thì Bánh cá phân phát ai thì ăn no. Phép lạ hoá bánh thật to! Nuôi người theo Chúa quên lo dạ dày. Chúa là lương thực no đầy Là bánh hằng sống phô bày tình thương. Hỡi...