Daily Archive: July 28, 2017

Bài giảng Chúa Nhật XVII thường niên năm A.

Video Nước trời, kho báu trong ruộng Có người tìm được, không muộn tính ngay Bán hết sản nghiệp trong tay Mua lấy thửa ruộng vận may kho tàng. Ngọc quí, giá trị ngàn vàng Phú thương tìm được không màng thứ chi Gia sản bán hết tiếc gì Mua viên ngọc quí còn gì hay hơn. Hàng ngày xin Chúa ban ơn Nước trời kho báu quí hơn bạc vàng Nước trời hạnh phúc thiên đàng Hy sinh tất cả không màng lợi danh Người đời chụp giật khôn lanh Tiền bạc của cải hôi tanh cuộc đời Toan...