Một bước tiến lớn trong án phong chân phước cho ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận.

You may also like...